[trustindex no-registration=google]

Tag Archives: chỉ thị nội độc tố

Yêu cầu đối với chỉ thị nội độc tố dùng trong thẩm định hầm sấy

Chỉ thị nội độc tố - Endotoxin indicator

Yêu cầu đối với chỉ thị nội độc tố dùng trong thẩm định hầm sấy   Chỉ thị nội độc tố sau khi hoàn nguyên phải có nồng độ tối thiểu 1000 EU/ ống. Khả năng phục hồi của nồng độ nội độc tố trong ống dùng để thẩm định hầm sấy phải nằm trong […]