Môi trường bảo quản tế bào CryoStor® CS10

13,200,000.00

Môi trường bảo quản tế bào CryoStor® CS10

13,200,000.00