Máy tiệt trùng phòng sạch BIORESET

3,600,000,000.00

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch
Máy tiệt trùng phòng sạch BIORESET

3,600,000,000.00