Lọ tự đứng 1,5 mL, màu vàng, chỉ ngoài, có vòng đệm, vô trùng, 50 gói, 500 / hộp, 2000 thùng

10,695,550.00

Lọ tự đứng 1,5 mL, màu vàng, chỉ ngoài, có vòng đệm, vô trùng, 50 gói, 500 / hộp, 2000 thùng

Lọ tự đứng 1,5 mL, màu vàng, chỉ ngoài, có vòng đệm, vô trùng, 50 gói, 500 / hộp, 2000 thùng

10,695,550.00