Dịch vụ Định danh Vi khuẩn AccuGENX-ID® BacSeq

25,803,800.00

Dịch vụ Định danh Vi khuẩn AccuGENX-ID® BacSeq

25,803,800.00