[trustindex no-registration=google]

Chương trình thử nghiểm thành thạo LAL 2021

 

Chương trình thử nghiệm thành thạo Charles River (PTP)
Đánh giá hàng quý về khả năng kiểm tra LAL
Chương trình kiểm tra thành thạo Charles River (PTP) là một công cụ đảm bảo chất lượng cho những người sử dụng limulus
amebocyte lysate (LAL) cung cấp các cuộc kiểm tra bảo mật hàng quý về mức độ thành thạo của bài kiểm tra LAL. Trong gần 20
năm, các phòng thí nghiệm đang tìm cách xác minh quy trình làm việc thông qua một nguồn bên ngoài đã sử dụng Charles River
PTP để đảm bảo chất lượng nội bộ, xác minh phương pháp và xác nhận báo cáo, đồng thời xác định các xu hướng và nhu cầu
đào tạo có thể có.
Mục đích
PTP cho phép người dùng xác minh tính chính xác của kết quả LAL của họ bằng cách cung cấp đánh giá hàng quý của hãng và
bên ngoài đối với các nhà phân tích cơ sở và để so sánh kết quả của hãng với kết quả của các phòng thí nghiệm khác. Đó là một
cơ chế mà phòng thí nghiệm có thể chứng minh năng lực dựa trên đánh giá thực tế về thử nghiệm LAL và cải tiến quy trình và
phương pháp khi cần.
Quá trình
Một mẫu ô nhiễm được gửi đến tất cả các nhà phân tích LAL tham gia. Mẫu có thể được gửi hàng quý. Không có giới hạn về
phương pháp (định tính hoặc định lượng), thuốc thử hoặc dụng cụ. Chương trình này dành cho gel-clot, đo độ đục, tạo màu
(phương pháp cổ điển hoặc phương pháp vi mô nhanh như PTSTM và MCSTM) và kết quả điểm cuối. Phương pháp luận, kết quả
và báo cáo của các nhà phân tích được kiểm tra độ chính xác theo quy định của Dược điển Châu Âu (EP), Dược điển Nhật Bản
(JP) và Dược điển Hoa Kỳ (USP). Một báo cáo kết quả bí mật từ tất cả các nhà phân tích tham gia sau đó sẽ được gửi đến tất
cả các phòng thí nghiệm, cho phép so sánh giữa các đồng nghiệp. Tất cả các nhà phân tích vẫn được xác định ẩn danh.

Sự tham gia􀀉
Chương trình có sẵn vào đầu mỗi quý, mở cho bất kỳ người dùng LAL nào muốn xác minh quy trình làm việc
thông qua một nguồn bên ngoài mà không có hạn chế về phương pháp luận, thuốc thử hoặc thiết bị đo đạc.
Charles River đã làm việc với hơn 388 phòng thí nghiệm tham gia trên 24 quốc gia để cải thiện các biện pháp
kiểm tra LAL.
Báo cáo Trực tuyến
Nhân viên hỗ trợ của Charles River hướng dẫn người dùng về các tính năng của cổng thông tin thân thiện với
người dùng, chức năng và an toàn của chúng tôi, www.lal-ptp.com, hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một
tuần. Các nhà phân tích ghi lại kết quả của họ thông qua giao diện được bảo vệ này, đảm bảo tính bảo mật của
dữ liệu phòng thí nghiệm và giảm nguy cơ bị mất báo cáo. Khi quá trình đánh giá hoàn tất, dữ liệu định lượng
và định tính có thể được xuất sang bảng tính để phân tích và xác định xu hướng..
Bắt đầu từ hôm nay
Với PTP của Charles River, người tham gia có thể nâng cao kiến thức làm việc của họ về các xét nghiệm LAL
và đảm bảo tuân thủ xét nghiệm LAL cho phòng thí nghiệm của họ. Để biết thêm thông tin về Chương trình
kiểm tra chuyên môn Charles River Pro, vui lòng gửi email đến sale3@bmnmed.com 

Study A21 tháng 2. 2021 (tuần 6); Hạn cuối ngày 25 tháng 2. 2021

Study B21 tháng 4. 2021 (tuần 18); Hạn cuối ngày 11 tháng 6. 2021

Study C21 tháng 7. 2021 (tuần); Hạn cuối ngày 16 tháng 9. 2021

Study D21 tháng 10. 2021 (tuần); Hạn cuối ngày 02  tháng 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *