[trustindex no-registration=google]

6.6 Lỗi tốc độ dòng lấy mẫu của máy đếm tiểu phân quang học khi hiệu chuẩn theo theo ISO 21501-4:2018

6.6 Lỗi tốc độ dòng lấy mẫu của máy đếm tiểu phân quang học khi hiệu chuẩn theo theo ISO 21501-4:2018

MPE của tốc độ dòng lấy mẫu thể tích xác định theo 7.6 so với tốc độ dòng do nhà chế tạo quy định phải bằng 0,05 (tương ứng với 5%) của tốc độ dòng quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *