[trustindex no-registration=google]

6.10 Báo cáo kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn của máy đếm tiểu phân quang học khi hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn  ISO 21501-4

6.10 Báo cáo kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn của máy đếm tiểu phân quang học khi hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn  ISO 21501-4

Sau đây là thông tin tối thiểu phải được ghi lại trong báo cáo thử nghiệm:

 1. a) ngày thử nghiệm / hiệu chuẩn;
 2. b) các hạt thử nghiệm / hiệu chuẩn được sử dụng;
 3. c) kết quả cho các tham số:

1) lỗi cài đặt kích thước;

2) hiệu quả đếm;

3) lỗi tốc độ dòng chảy lấy mẫu;

4) độ phân giải kích thước (với kích thước hạt được sử dụng);

5) đếm sai;

 1. d) giá trị điện áp ngưỡng hoặc kênh của PHA tích hợp tương ứng với cài đặt kích thước;
 2. e) tuyên bố về phương pháp thử nghiệm / hiệu chuẩn được sử dụng (ví dụ: ISO 21501-4);
 3. f) nhận dạng báo cáo / chứng chỉ, vị trí thử nghiệm / hiệu chuẩn, chức danh và nhận dạng nhà cung cấp thử nghiệm / hiệu chuẩn bao gồm chữ ký và ngày tháng;
 4. g) nhận dạng khách hàng và thiết bị được thử nghiệm, bao gồm cả cách thu được đầu ra để đếm hiệu quả (ví dụ đầu ra tương tự, hiển thị hoặc kỹ thuật số).

Ngoài ra, một chứng chỉ hiệu chuẩn phải bao gồm:

 1. h) nhận biết và – nếu có thể – tuyên bố về khả năng xác định nguồn gốc đo lường của tất cả các thiết bị chuẩn và các hạt hiệu chuẩn được sử dụng;
 2. i) các điều kiện môi trường liên quan (ví dụ nhiệt độ, áp suất không khí và độ ẩm) mà hiệu chuẩn được thực hiện;
 3. j) độ không đảm bảo đo đã nêu đối với mỗi kết quả đối với các thông số từ 1 đến 4 có tham chiếu đến phương pháp tính toán (ví dụ: ISO / IEC Guide 98-3) – Phụ lục E bao gồm các quy trình đánh giá độ không đảm bảo của các kết quả của các thử nghiệm tính năng được khuyến nghị trong tài liệu này cho các tham số 1 và 2;
 4. k) số đếm sai đã nêu ở giới hạn tin cậy 95% (xem Phụ lục C).

CHÚ THÍCH: Chứng chỉ hiệu chuẩn do các phòng thí nghiệm được công nhận ISO / IEC 17025 cấp và bao gồm tất cả các kết quả cho các thông số từ 1 đến 5 được coi là phù hợp với các yêu cầu trên.

Mẫu chứng chỉ hiệu chuẩn tham khảo theo chuẩn ISO 21501-4:2018 của hãng TSI – Hoa kỳ

6.10 Báo cáo kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn của máy đếm tiểu phân quang học khi hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn  ISO 21501-4

6.10 Báo cáo kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn của máy đếm tiểu phân quang học khi hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn  ISO 21501-4

Sau đây là thông tin tối thiểu phải được ghi lại trong báo cáo thử nghiệm:

 1. a) ngày thử nghiệm / hiệu chuẩn;
 2. b) các hạt thử nghiệm / hiệu chuẩn được sử dụng;
 3. c) kết quả cho các tham số:

1) lỗi cài đặt kích thước;

2) hiệu quả đếm;

3) lỗi tốc độ dòng chảy lấy mẫu;

4) độ phân giải kích thước (với kích thước hạt được sử dụng);

5) đếm sai;

 1. d) giá trị điện áp ngưỡng hoặc kênh của PHA tích hợp tương ứng với cài đặt kích thước;
 2. e) tuyên bố về phương pháp thử nghiệm / hiệu chuẩn được sử dụng (ví dụ: ISO 21501-4);
 3. f) nhận dạng báo cáo / chứng chỉ, vị trí thử nghiệm / hiệu chuẩn, chức danh và nhận dạng nhà cung cấp thử nghiệm / hiệu chuẩn bao gồm chữ ký và ngày tháng;
 4. g) nhận dạng khách hàng và thiết bị được thử nghiệm, bao gồm cả cách thu được đầu ra để đếm hiệu quả (ví dụ đầu ra tương tự, hiển thị hoặc kỹ thuật số).

Ngoài ra, một chứng chỉ hiệu chuẩn phải bao gồm:

 1. h) nhận biết và – nếu có thể – tuyên bố về khả năng xác định nguồn gốc đo lường của tất cả các thiết bị chuẩn và các hạt hiệu chuẩn được sử dụng;
 2. i) các điều kiện môi trường liên quan (ví dụ nhiệt độ, áp suất không khí và độ ẩm) mà hiệu chuẩn được thực hiện;
 3. j) độ không đảm bảo đo đã nêu đối với mỗi kết quả đối với các thông số từ 1 đến 4 có tham chiếu đến phương pháp tính toán (ví dụ: ISO / IEC Guide 98-3) – Phụ lục E bao gồm các quy trình đánh giá độ không đảm bảo của các kết quả của các thử nghiệm tính năng được khuyến nghị trong tài liệu này cho các tham số 1 và 2;
 4. k) số đếm sai đã nêu ở giới hạn tin cậy 95% (xem Phụ lục C).

CHÚ THÍCH: Chứng chỉ hiệu chuẩn do các phòng thí nghiệm được công nhận ISO / IEC 17025 cấp và bao gồm tất cả các kết quả cho các thông số từ 1 đến 5 được coi là phù hợp với các yêu cầu trên.

Mẫu chứng chỉ hiệu chuẩn tham khảo theo chuẩn ISO 21501-4:2018 của hãng TSI – Hoa kỳ

One thought on “6.10 Báo cáo kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn của máy đếm tiểu phân quang học khi hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn  ISO 21501-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *